Jesteś tutaj:
 

Witamy na stronie TWRP "Wszechnica Konecka"

Stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu ,,Wszechnica Konecka" zostało powołane w dniu 26 maja 2000r. przez liczną grupę przedstawicieli samorządu powiatowego, samorządów miast i gmin oraz instytucji i zakładów przemysłowych z terenu powiatu koneckiego. Na tym pamiętnym zebraniu powołano komitet założycielski w składzie (podaję w porządku alfabetycznym):

Wiesław Basiak, Aleksandra Bugajska, Bronisław Bury, Leopold Garbacz, Waldemar Komorowski, Ryszard Myszkowski, Emilian Niemiec, Henryk Popik, Stanisław Solarz, Bogdan Soboń, Adam Sosnowski, Witold Surma, Antoni Szkurłat, Tadeusz Szymański i Tadeusz Wolski. Do przygotowania projektu statutu oraz organizowania dalszych czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia upoważniono Bronisława Burego, pełniącego wówczas funkcję naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Końskich a jednocześnie jednego z inicjatorów powołania stowarzyszenia.

TWRP ,,Wszechnica Konecka'' została wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Kielcach postanowieniem nr syg. Akt ST. 242/00 z dnia 22 sierpnia 2000r.

Od 09.10.2003r. stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175441. Aktualnie TWRP ,,Wszechnica Konecka" nie ma statusu OPP.

Pierwsze statutowe Walne Zgromadzenie odbyło się 24.10.2000r. Wybrano na nim Zarząd TWRP ,,Wszechnica Konecka" w składzie: prezes Antoni Szkurłat, wiceprezes- Artur Kołakowski, sekretarz – Bronisław Bury, skarbnik – Urszula Grabowska, członek zarządu – Ryszard Myszkowski. W skład komisji rewizyjnej wybrano Karola Czarkowskiego (przewodniczący) oraz Henryka Popika i Witolda Surmę (członkowie Komisji).

Przyjęty przez Sąd Rejonowy w Kielcach statut TWRP ,,Wszechnica Konecka" w nazwie i w treści zapisanych celów działania nawiązywał do polskich i europejskich tradycji oświatowych (stąd nazwa ,,Wszechnica"). Statut kładł szczególny nacisk na te zadania i formy pracy stowarzyszenia, które wiążą się z szeroko pojętą edukacją ustawiczną, uznawaną powszechnie w cywilizowanym świecie jako jeden z najistotniejszych nośników postępu i rozwoju każdego środowiska. Tym samym statut był niejako odpowiedzią na głośny ONZ-owski raport ,,Edukacja: jest w niej ukryty skarb, znany też jako raport J. Delorsa. Więcej na ten temat w artykule pt. „Wszechnica Konecka naszą edukacyjną szansą" (,,Edukacja Ustawiczna Dorosłych" nr 4(35)2001 oraz w ,,Przeglądzie Koneckim" nr 20 z 16 maja 2001r.) W miarę upływu czasu oraz w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej cele i formy działania stowarzyszenia, zapisane w przyjętym przez Sąd statucie, były modyfikowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań i realiów życia społecznego w naszym powiecie.

W ponad 10-letniej działalności TWRP ,,WSZECHNICA KONECKA" następowała wymiana pokoleniowa członków zarządu i komisji rewizyjnej (obecny skład osobowy władz stowarzyszenia – patrz zakładka ,,towarzystwo"). Aktualnie wśród członków zwyczajnych (25 osób) przeważająca grupę stanowią jednak osoby związane z „Wszechnicą" od jej początków.

Osiągnięcia TWRP ,,WSZECHNICA KONECKA" w minionym 10-leciu są znaczące, choć zapewne mogłyby być jeszcze większe, gdyby stowarzyszenie poszerzało swoją statutową działalność m.in. o prowadzenie ,,uniwersytetu trzeciego wieku" a także pozyskało do współpracy młodych ludzi z inicjatywą, prawdziwych wolontariuszy, na których opiera swoją działalność przytłaczająca większość organizacji pozarządowych w Polsce.

Do znaczących osiągnięć ,,WSZECHNICY KONECKIEJ"- należy z całą pewnością:

- Prowadzenie w latach 2001 – 2003 zamiejscowego Ośrodka Kształcenia Akademii Świętokrzyskiej – Filia w Piotrkowie Trybunalskim.

foto5 foto2

- Zorganizowanie w ZSP w Stąporkowie Kursu Komputerowego dla nauczycieli.

- Współorganizowanie konferencji popularno- naukowych na tematy:

 • ,,Tradycje przemysłowe ziemi koneckiej" (Sielpia, 2000r.),
 • ,,Środowisko naturalne i edukacja ustawiczna a rozwój społeczności lokalnych'' (Sielpia, 2001r.),

foto3

 • ,,Agroturystyka a rozwój społeczności lokalnych" (Modliszewice, 2002r.),

foto4

- Wspomaganie działań samorządowych w zakresie:

thumb_dsc05670 thumb_dsc00696


 • promowania i upowszechniania tradycji i dziedzictwa kulturowego konecczyzny („Kuźnice Koneckie", „Konecka Ryba", „Dożynki Powiatowe" i inne),
 • promowanie uzdolnionej młodzieży szkolnej i studentów mieszkańców powiatu koneckiego (stypendia dla uzdolnionych),

foto1 stypend1

 • udzielenia pomocy materialnej dzieciom i młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin,
 • udzielenie pomocy i wsparcia finansowego twórcom ludowym i amatorskim zespołom artystycznym,

sykulski

 • upamiętniania postaci historycznych związanych z ziemią konecka (pomnik mjr Henryka Dobrzańskiego - ,,Hubala" oraz ks. Kazimierza Sykulskiego – patrona Powiatu Koneckiego),

 • organizowania robót publicznych dla bezrobotnych (we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy).

- Podjecie działalności wydawniczej związanej z promocją konecczyzny (wydanie publikacji „Dziedzictwo kulturowe a rozwój społeczności lokalnej" - praca zbiorowa pod redakcją Bronisława Burego - Końskie 2000r., „Agroturystyka a problemy społeczne zatrudnienia" praca zbiorowa pod redakcja Bronisława Burego - Końskie 2002r., „Przewodnik po Ziemi Koneckiej" – praca zbiorowa pod redakcją Bogdana Sobonia, Mariana Jankowskiego, Emiliana Niemca - Końskie 2005r.)

skanuj0006 przewodnik skanuj0007

To tylko ważniejsze, spektakularne osiągnięcia ,,WSZECHNICY KONECKIEJ" w latach 2000-2010.

Kolejne dziesięciolecie działalności powinno zaowocować osiągnięciami, w szczególności zaś w zakresie upowszechnienia dziedzictwa kulturowego konecczyzny oraz tworzenia warunków organizacyjno-finansowych do rozwoju edukacji ustawicznej w środowisku ludzi dorosłych i znaczącej grupy mieszkańców naszej lokalnej ojczyzny, którzy po przejściu na emerytury nadal chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i intelektualnym środowiska.

Zachęcamy serdecznie do odwiedzenia strony TWRP ,,WSZECHNICA KONECKA", na której będziemy zamieszczać materiały obrazujące przeszłość, dzień dzisiejszy oraz plany na przyszłość naszego stowarzyszenia, które ma służyć całej społeczności lokalnej.

maj 2011 roku

 

 

 

Zofia Komorowska

Wiceprezes TWRP

,,WSZECHNICA KONECKA''

 

 

 
 
 

Polecamy:

           

Copyright © 2007 - 2013 Wrota Świętokrzyskie
All Rights Reserved.
 
 • Maleniec - fot. Hubert Gołos
  Maleniec - fot. Hubert Gołos
 • Maleniec - fot. Hubert Gołos
  Maleniec - fot. Hubert Gołos
 • Maleniec - fot. Hubert Gołos
  Maleniec - fot. Hubert Gołos
 • Maleniec - fot. Hubert Gołos
  Maleniec - fot. Hubert Gołos
 
 
Imieniny:
Iwony i Dezyderego
Wszystkiego najlepszego!